• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัย

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกประเทศ และองค์กรต่างๆให้ความสำคัญ ตลอดจนมีความเห็นร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยนำมาตรการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล มาใช้ควบคู่ไปกับแผนการเพิ่มประสิทธิการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการนโยบายดังกล่าว ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้จัดทำ “โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) และชุมชนต่างๆ ทำกิจกรรมฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญของภาคเหนือ และภาคกลาง ด้วยตระหนักดีว่างานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาผืนป่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ

        1.เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชน รวมทั้งชุมชนในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข

        2.เพื่อปกป้อง ปราบปราม และรณรงค์เชิงรุกสำหรับพื้นที่ที่ยังคงความสมบูรณ์ ทั้งในระดับพื้นที่ และภาพรวมทั้งประเทศ

        3.เพื่อฟื้นฟูปลูกป่ารักษาต้นน้ำในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย โดยปลูกป่าให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ เช่น ปลูกไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็งที่เป็นไม้พื้นเดิม  ไม้มีค่าไม้หายาก  ไม้ยึดดินไม้ซับน้ำ และไม้เพื่อเป็นอาหารสัตว์

         4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทำกินได้มีแนวทาง ในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1673880008370
พื้นที่ดำเนินการโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ : 4 จังหวัด 6 พื้นที่ได้แก่
พื้นที่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 2 พื้นที่
พื้นที่ที่ 2 จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 2 พื้นที่
พื้นที่ที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหมั่นปรัชญา “3 ประโยชน์” (ประเทศชาติ, ประชาชน และองค์กร) ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของกรอบการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้น ได้กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการติดตามวัดผล และการสื่อสารผลการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี และช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในเครือ คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง