• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอพร้าว

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

                      อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2518  ประกอบด้วย สภาพป่าธรรมชาติ และสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์  ซึ่งกรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532  โดยจัดเป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่ 60 ของประเทศ มีพื้นที่ 1,406 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  878,588  ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเชียงดาวบางส่วน อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตงบางส่วน

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ถือเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่ยังคงความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อพ.ศ.2555 ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ  จึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ทำกิจกรรมในการดูแลฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำสำคัญแห่งนี้  ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol ) และความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังภัยต่างๆ ที่คุกคามผืนป่าแห่งนี้ ตลอดจนลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนในพื้นที่ที่เคยเกิดขึ้น

นอกจากนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการ’’ส่งสัตว์ป่าคืนสู่วนา เพื่อป่าสมบูรณ์” โดยได้มีการปล่อยสัตว์ป่า 9 ชนิด จำนวน 636 ตัว ใน 2 พื้นที่ที่อยู่ภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่ บริเวณวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล และบริเวณผาช่อ เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อมีการติดตามผลจากกล้องดักถ่าย(camera trap) พบว่า มีร่องรอยของสัตว์ป่าที่หลากหลาย ทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์ป่าที่นำไปปล่อย สัตว์ป่าตามธรรมชาติ และสัตว์ป่าบางชนิดที่ไม่เคยพบ

อีกทั้งโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ยังร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA อบรมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) ในการดูแลผืนป่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันในผืนป่า ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาให้สามารถใช้นวัตกรรมภาพถ่ายดาวเทียมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น  ขณะเดียวกันยังร่วมสนับสนุนเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ล่าสุด โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อชุมชนยั่งยืน โดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ทำการสำรวจ และการออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามหลักการอนุรักษ์ดิน เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการใน 2 พื้นที่ คือ บ้านแม่จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และบ้านห้วยราชบุตร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่