• 02-764-7000

ประเทศที่ไปลงทุน

ประเทศต่างๆที่เราได้ไปลงทุน

                       ค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์  นั้นคือการทำประโยชน์แก่ประเทศ กับประชาชนในประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน และ กับองค์กร เป็นลำดับสุดท้าย คือสิ่งที่ธุรกิจพืชครบวงจร ถือเป็นนโยบายและแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    มีรายได้อย่างยั่งยืน 

ธุรกิจพืชครบวงจร มีบทบาทสำคัญในการเป็นต้นน้ำ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด  เพื่อให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่  เหมาะกับภูมิอากาศ และพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร
ในแต่ละประเทศ  ธุรกิจพืชครบวงจรยังมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้  การวิเคราะห์และจัดเตรียมดิน  พร้อมจัดการระบบน้ำ  มีกระบวนการเพาะปลูกการดูแลรักษาตามหลักวิชาการ
การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องตรงตามพืชต้องการ  ตลอดจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว และการนำนวัตกรรมด้านจักรกลเกษตรมาใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ป้อนสู่ธุรกิจ
อาหารสัตว์ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ธุรกิจพืชครบวงจร จึงได้ขยายธุรกิจ ไปประเทศอื่นๆ  ที่มีศักยภาพดังนี้

ประเทศกัมพูชา
ประเทศเวียดนาม
ประเทศเมียนมาร์
ประเทศอินเดีย
ประเทศลาว (สปป.ลาว)