• 02-764-7000

corporate social responsibility

พัฒนาชีวิตชนบท ที่ให้ความสำคัญการฟื้นฟูผืนป่า ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมองค์กร เพื่อสังคม

                             ธุรกิจพืชครบวงจร ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการทำกิจกรรม เพื่อสังคมและชุมชน มาโดยตลอด เพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนพัฒนากิจกรรมหรือโครงการ ที่เอื้อประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการธรรมชาติปลอดภัย, สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา, กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณ ประโยชน์ต่างๆ  ตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศ  ประชาชน และบริษัท ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องปฏิบัติ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปัจจุบันความไม่ปลอดภัยของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไมั ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า คูคลอง และแม่น้ำล้วนถูกมนุษย์รุกล้ำทำลายอย่างมาก ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือสังคมตาม ปณิธาน 3 ประโยชน์ เกิดเป็นโครงการ...

รักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และยังตั้งเป้าหมายระยะยาวมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ...

ออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน

ประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดจำนวนมากที่ต้องการขาเทียมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพและหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ ไม่เป็นภาระต่อสังคม แต่ภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำขาเทียมมีราคาที่สูง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนที่รุนแรง

โครงการปลูกป่าในบ้าน ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ

มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573

Connext ED

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน...

ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน

โครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน เกิดมาจากแนวคิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรสืบทอดให้ลูกหลานชาวไทยซึ่งมีการทำเกษตรกรรมเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนโดยรอบสถานประกอบการ

สร้างสุขผู้สูงอายุ

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมไทยให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มวัยผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ ได้อยู่ในสังคมและชุมชนอย่างมีคุณค่า และมีความสุข