• 02-764-7000

โครงการ CONNEXT ED สานอนาคตการศึกษา

                           เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนและชุมชน ความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน ขยายเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาไทย โดยมีวัตถุ ประสงค์ ดังนี้

  1. สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาที่ยั่งยืน
  2. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  3. เชื่อมโยงกลไก บูรณาการการศึกษาให้ทั่วถึงและทัดเทียม

โดยธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการมีพื้นที่เป้าหมาย คือ โรงเรียน 26 สาย 4 ซ้าย  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตั้งแต่ปี 2563 และปีการศึกษา 2565 ได้วางแผนการเรียนการสอนพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับคณะครูจัดทำแผนการสอนในรูปแบบ Action Learning มีรูปแบบการสอนเปิดรับสมัคร CSR SPIRIT ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีร่วมเป็นครูอาสาสอนนักเรียนแบบออนไลน์จำนวน 7 คลาส และพานักเรียนร่วมศึกษาดูงานพร้อมฝึกการสนทนากับชาวต่างชาติ ณ พระบรมมหาราชวัง

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

รวมพลังคนรุ่นใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาส
และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่รากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน