• 02-764-7000

โครงการปลูกป่าในบ้าน

โครงการปลูกป่าในบ้าน ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ

                                 ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ภายในปีพ.ศ.2573 หรือปี ค.ศ.2030 โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน ควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ไม่ปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ NET ZERO ภายในปี พ.ศ. 2593 หรือ ค.ศ.2050

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้จัด “โครงการปลูกป่าในบ้าน (Green Home)” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ  สถานีวิจัยแสงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆอาทิ ต้นพะยุง  แคนา มะฮอกกานี ฯ  จำนวน 1,150 ต้น บนพื้นที่ 13 ไร่ พร้อมทั้งส่งมอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศ นำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ขององค์กร  นอกจากนี้ยังร่วมกับคู่ค้า สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่อยู่รอบสถานวิจัย หรือฟาร์มปลูกไม้ยืน และไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนอีกด้วย

GH (6)
GH (7)
gh (1)
gh (2)
gh (3)
gh (4)

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลไม้ยืนเดิม และปลูกไม้ยืนต้นใหม่ ทั้งในพื้นที่ขององค์กร และพื้นที่อื่นเช่น ป่าต้นน้ำ ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ฯ ซึ่งดำเนินการร่วมกับหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) และชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1.2 ล้านต้นภายในปี พ.ศ.2568  ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 9 แสนต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้นในโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จำนวน 9.5 แสนต้น และไม้ยืนต้นในโครงการปลูกป่าในบ้าน (Green Home) จำนวน 1 แสนต้น เบื้องต้นคาดว่าเมื่อดำเนินการปลูกไม้ยืนตามแผนงานครบทั้ง 1.2 ล้านต้น จะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ 45,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่า (tCO2e)

GH (2)

พร้อมกันนี้ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในองค์กรต่อการขับเคลื่อนการปลูกไม้ยืนต้น ตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 1 1 สิงหาคม 2565 ธุรกิจพืชครบวงจร ได้ประกาศ เจตนารมณ์การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ปี 2573 ตามนโยบาย ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกครั้ง และได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนในพื้นที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 507 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ ธุรกิจพืชครบวงจร ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลไม้ยืนเดิม และปลูกไม้ยืนตันใหม่ ทั้งในพื้นที่ขององค์กร และพื้นที่อื่นเช่น ป่าตันน้ำ ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ฯ ซึ่งดำเนินการร่วมกับหน่วยราชการ สถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1.2 ล้านตันภายในปี พ.ศ.2568 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 9 แสนต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้นในโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จำนวน 9.5 แสนตัน และไม้ยืนต้นในโครงการปลูกป่าในบ้าน (Green Home) จำนวน 1 แสนตัน เบื้องตันดาดว่าเมื่อ ดำเนินการปลูกไม้ยืนตามแผนงานครบทั้ง 1.2 ล้านต้น จะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ 45,000 ตัน คาร์บอนเทียบเท่า (tC02e)

โครงการปลูกป่าในบ้าน (Green Home) ประเทศไทย ปัจจุบันโครงการปลูกป่าในบ้าน (Green Home) ประเทศไทย ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และดูแลไม้ยืนเดิมในพื้นที่ขององค์กร รวมทั้งสิ้น 142,372 ต้น แบ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊ว จำกัด จำนวน 57,872 ต้น, พื้นที่ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 84,276 ต้น และธุรกิจข้าว ขนส่งและบริการ จำนวน 224 ต้น

โครงการปลูกป่าในบ้าน (Green Home) ต่างประเทศ ธุรกิจพืชครบวงจร ตั้งเป้าดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และดูแลไม้ยืนเดิมในพื้นที่ขององค์กรที่ในต่างประเทศรวม 3 ประเทศได้แก่ ประเทศเมียนมา, ประเทศเวียดนาม, และประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 8,725 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนเดิมจำนวน 605 ต้น, ไม้ยืนต้นปลูกใหม่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 4,420 ต้น และไม้ยืนต้นปลูกใหม่ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 3,700 ต้น