• 089-1399792

สร้างสุขผู้สูงอายุ

สร้างสุขผู้สูงอายุ

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมไทยให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มวัยผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ ได้อยู่ในสังคมและชุมชนอย่างมีคุณค่า และมีความสุข  ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อันสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพที่เจริญก้าวหน้า พฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อร่างกายมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจได้มีการดำเนินกิจกรรมตามสถานประกอบการพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากจึงเกิดแนวคิดโครงการ สร้างสุขผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคพื้นฐาน พร้อมทั้งบูรณาการมีส่วนร่วมกับภาครัฐให้การตรวจสุขภาพและดูแลความเป็นอยู่เบื้องต้น โดยลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอย่างต่อเนื่องมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 5 ครั้ง จำนวน 359 คน