• 02-764-7000

โครงการน้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง

โครงการน้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง

                            การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือสังคมตาม ปณิธาน 3 ประโยชน์ เกิดเป็นโครงการ น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง
มีวัตถุประสงค์การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความประพฤติดีมีจิตอาสาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม โดยมีการส่งมอบทุนไปแล้วกว่า 3,000 ทุน ตั้งแต่ปี 2549

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา

  1.  รายได้ครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  2. นักเรียนมีความประพฤติดี บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ มีจิตอาสา จากการรับรองของสถานศึกษาหรือคนในชุมชน
  3. ผ่านการคัดเลือกจากคณะครูและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

การดำเนินงาน
คณะทำงานผู้ประสานพื้นที่คัดเลือกนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน คณะ CSR SPIRIT ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา