• 02-764-7000

โครงการรักษ์ลุ่มน้ำสัก

โครงการ “รักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก”

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องระบบนิเวศของแม่น้ำป่าสัก เนื่องจากความผูกพันธ์ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เชื่อมโยงกับแม่น้ำป่าสัก ที่ใหลผ่านพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดอาชีพและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างการมีส่วนร่วม ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง วัดสำมะกัน กรมการปกครอง กรมประมง ชุมชนพื้นที่เขตลุ่มน้ำป่าสัก และพนักงานจิตอาสา CSR SPIRIT ทำกิจกรรมเพื่อปล่อยพันธุ์ปลา ลงแม่น้ำป่าสัก  อาทิ ปลาตะเพียน ปลาเทโพ จำนวน 60,000 ตัว (หกหมื่นตัว)  ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมกับการเพิ่มพันธุ์ปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำป่าสัก สร้างระบบนิเวศที่สมดุล

2.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ทำประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมร่วมกัน

3.เพื่อสร้างการมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกเข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า