• 02-764-7000

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเกษตรครบวงจรบนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจใน 13 ประเทศทั่วโลก โดยการมุ่งสู่ต้นน้ำทำเกษตรครบวงจร
โดยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร
สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด หรือ CPP ก่อตั้งเมื่อปี 2510 เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์
สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ให้กับสังคมเกษตรกรรม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม ด้านงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ และการจัดการ ที่ช่วยพัฒนา
ความก้าวหน้า และความมั่นคงด้านพืชอาหาร พืชพลังงาน สู่สังคมโลก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาต่อยอดในหลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจฟาร์มพืช
ขนาดใหญ่ ธุรกิจฟาร์มโปรครบวงจร ธุรกิจธาตุอาหารพืช ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ ธุรกิจผักตราฉัตรปลอดภัย บนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคมสู่ความยั่งยืน สนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างปลอดภัย เพราะเกษตรกร คือ คู่ชีวิต

CPP_Field
ED10FB63-C491-4954-BC49-5E2878DCCD59-L0-001