• 02-764-7000

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Laboratory)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Laboratory)

ดีเอ็นเอ คือ สารพันธุกรรมทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมและถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดลักษณะประจำพันธุ์ ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ ทางห้องปฏิบัติเทคโนโลยีชีวภาพ จึงได้นำเครื่องหมายดีเอ็นเอ มาใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวโพดสายพันธุ์แท้และข้าวโพดลูกผสม เพื่อให้ได้ลักษณะที่ตรงตามพันธุ์ ตามความต้องการของเกษตรกร จึงเป็นกระบวนการประกันและควบคุมคุณภาพในระดับพันธุกรรม ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์ข้าวโพด (DNA Fingerprint) แต่ละสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงยืนยัน ในกรณีที่เกิดการขโมยพันธุ์หรือการปลอมปนพันธุ์

  นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพด เช่น การคัดเลือกข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อคัดเลือกลักษณะต้านทานโรค เป็นต้น