• 02-764-7000

ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน

ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน (Youth For Sustainability)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจ ภายใต้ปณิธาน 3 ประโยชน์ คือการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร มีแนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมเคียงคู่กับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด โครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน เกิดมาจากแนวคิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรสืบทอดให้ลูกหลานชาวไทยซึ่งมีการทำเกษตรกรรมเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนโดยรอบสถานประกอบการ (โรงงาน, ฟาร์ม, ฟาร์มโปร) จัดอบรมให้ความรู้และสร้างแปลงสาธิตให้เกิดการปฏิบัติจริง โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2561

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือ HEART การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และแผนที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษา ของสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตคลังอาหารปลอดภัยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เสริมสร้างอาหารตามหลักโภชนาการ หมุนเวียนในโรงเรียน

  2. เพื่อสอดแทรกความรู้ด้านการเกษตรผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้และการอบรมเชิงบูรณาการ

  3. เพื่อต่อยอดจากผลผลิตที่มีในโรงเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อยังเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน

  4. เพื่อผนึกกำลังผู้บริหารและพนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ตามปณิธาน 3 ประโยชน์

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

1. โรงเรียนบ้านกอย .ศรีสะเกษ (ปี 2561)
2. โรงเรียนบ้านบุขี้เหล็ก .บุรีรัมย์ (ปี 2562)
3. โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย .บุรีรัมย์ (ปี 2562)
4. โรงเรียนวัดละมุด .พระนครศรีอยุธยา (ปี 2565 – ปัจจุบัน)
5. โรงเรียน 26 ซอย 4 ซ้าย .ลพบุรี (ปี 2565 – ปัจจุบัน)
6. โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) .กำแพงเพชร (ปี 2565 – ปัจจุบัน)
7. โรงเรียนวัดทอง .พระนครศรีอยุธยา (ปี 2566)
8. โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ .พระนครศรีอยุธยา (ปี 2566)
9. โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก .บุรีรัมย์ (ปี 2566)
10.โรงเรียนวัดพัฒนาปากน้ำ .สุพรรณบุรี (ปี 2566)

2561

2562

2565