• 02-764-7000

ออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน

ออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน (โครงการขาทียมพระราชทานฯ)

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดจำนวนมากที่ต้องการขาเทียมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพและหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ ไม่เป็นภาระต่อสังคม แต่ภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำขาเทียมมีราคาที่สูง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สามารถทำขาเทียมในราคาที่ถูกเพราะสามารถหาวัสดุทดแทนการนำเข้าจัดทำขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา (ไม่ต้องมีบัตร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกแห่งการแบ่งปัน เสียสละ เพื่อผู้อื่น

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ตลอดจนคู่ค้าและลูกค้า

ตัวชี้วัด (KPI)

1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

2. จำนวนชั่วโมงพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานและครอบครัวในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด) รูปแบบการเข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในการรวมรวมห่วงดึงกระป๋อง และขยายผลการออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2551 โดยการมอบข้าวสารสำหรับหุงบริโภค ตลอดการออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน พร้อมออกบูทข้าวไข่เจียวในพิธีเปิดและพิธีมอบขาเทียม เพื่อบริการผู้ป่วย ญาติและช่างกายอุปกรณ์ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมออกหน่วยไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิ เชียงดาว น่าน อุตรดิตถ์ หนองคาย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา นครปฐม กาญจนบุรี กำแพงเพชร สระแก้ว ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน สปป.ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา และได้ร่วมกับบริษัท ทรู จัดการแข่งขันแบดมินตันการกุศล เพื่อมอบรายได้ให้กับมูลนิธิฯ การช่วยเหลือมูลนิธิฯ ทำได้ดังนี้
1. มอบข้าวฉัตรไลท์ 5 กก. 90 ถุง สำหรับหุงบริโภค ตลอดการออกหน่วยฯ (มอบกระเช้า)

2. มอบข้าวฉัตรไลท์ 1 กก. 300 ถุง สำหรับมอบให้ผู้พิการ และช่างกายอุปกรณ์ที่เป็นจิตอาสามาร่วมออกหน่วยขาเทียมพระราชทานฯ ในพิธมอบขาฯ
3. ออกบูทข้าวไข่เจียวตราฉัตร พิธีเปิด และพิธีมอบขาเทียม
4. นำพาผู้พิการขาขาดที่พบในพื้นที่ มารับบริการทำขาเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. เชิญชวนคู่ค้า ลูกค้า ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ หรือร่วมออกร้านให้บริการอาหาร
6. CSR SPIRIT จิตอาสา ลงทะเบียน ร่วมคัดกรองผู้ป่วย แปลภาษาท้องถิ่น ภาษาอาเซียน

ขาเทียมอุดรธานี

ขาเทียมชัยภูมิ

ขาเทียมอุตรดิตถ์