• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอเชียงกลาง น่าน

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

                                 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีดจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการบำบัดน้ำ รักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พื้นที่อยู่ในเขตปาสงวนแห่งชาติ(ป่าน้ำยาว-น้ำสวด) บริเวณบ้านน้ำมีด หมู่ที่ 14 ตำบลเปี๊อ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 166.1472 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 103,842 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเบือ จำนวน 5 หมู่บ้าน บ้านน้ำมีด บ้านห้วยพ่าน บ้านเด่นพัฒนา บ้านหนองพุก บ้านส้อ ตำบลพระพุทธบาทจำนวน 10 หมู่บ้าน บ้านวังทอง บ้านเหล่า บ้าป่าเลา บ้านภูแหน บ้านแควัง บ้านสลี บ้านซาววา บ้านอ้อ บ้านตึ๊ด และบ้านไฮหลวง มีลำห้วยที่สำคัญ คือ ห้วยน้ำมีด ห้วยพ่าน ห้วยม้า ต้นน้ำน้ำมีด เป็นผืนป่าตันน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน เมื่อปี 2556 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ธุรกิจพืชครบวงจร จึงได้ร่วมกับหน่วยจัดการตันน้ำน้ำมีด และงานต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำมีด จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ
1.การให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกต่อประชาชนและ เยาวชน
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้อง ปราบปราม
3. การฟื้นฟูปลูกปารักษาตันน้ำในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย
4. การส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้พื้นที่ป่า เป็นพื้นที่ทำกินได้มีแนวทาง ในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น