• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอสันติสุข น่าน

โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

                        อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีพื้นที่ทั้งหมด 417 ตร.กม. หรือประมาณ 2.6 แสนไร่ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาสูง ด้วยข้อจำกัดของสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง ข้าวโพดจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน เพราะนอกจากจะเป็นพืชที่ทนแล้ง ใช้น้ำน้อยแล้ว ยังมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาผลผลิตต่อไร่ที่ค่อนข้างต่ำ ค่าใช้จ่ายสูงน้อย จนเป็นสาเหตุของปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ

จากปัญหาดังกล่าว ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่ 2 จ.น่าน(พมพ.2)  และหน่วยงานในพื้นที่  ดำเนินโครงการธรรมชาติปลอดภัยอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน  โดยความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู และปกป้องผืนป่าต้นน้ำสำคัญแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำว้า ก่อนจะผ่านลงสู่แม่น้ำน่านเข้าเขื่อนสิริกิติ์ และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คิดเป็นปริมาณน้ำถึงร้อยละ 45)

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับ โครงการ พมพ.2 และหน่วยงานในพื้นที่  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ อาทิ การเลี้ยงหมูดำพันธุ์เหมยซาน, เป็ดไข่พันธุ์ซี.พี.ซุปเปอร์, การทำนาขั้นบันได  และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจแพยางเพื่อการล่องแก่งฯ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ด้านการเกษตรที่เพียงพอกับการผลิต ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  ตลอดจนช่วยลดการบุกรุก ทำลายป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้ลงได้

สำหรับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ มีดังนี้
1.การจัดการแหล่งน้ำ
2.การพัฒนาที่ทำกิน
3.การพัฒนาด้านวิชาการ
4.การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้
5.การส่งเสริมการศึกษา
6.การฟื้นฟูสภาพป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ