• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Standard Thai Rubber Mixtures

ยางแท่งของ CPA ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วยที่สะอาด จากโครงการส่งเสริมเกษตรกรของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นชิ้นส่วนประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักคือ ยาง STR10, STR20, และ STR Mixtures โดยแบ่งเกรดตามมาตรฐานยางแท่งของประเทศไทย (STR) พิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย สี ความหนืด และดัชนีการอ่อนตัว เป็นต้น

Product Meta