• 02-764-7000

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเกษตรครบวงจร บนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งสู่ต้นน้ำทำเกษตรครบวงจร โดยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัย
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด