• 02-764-7000

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พืช ดิน น้ำ และปุ๋ย

ห้องปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ปุ๋ย (ธาตุอาหารพืชในปุ๋ย)

        ห้องปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ปุ๋ย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ทั้งทางด้านความสามารถทางวิชาการ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ และระบบการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย (ธาตุอาหารพืชในปุ๋ย)

  • ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ได้รับการรับรอง Phase 1 จากกรมวิชาการเกษตร
    (สามารถนำรายงานผลทดสอบขึ้นทะเบียนได้)

ห้องปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ดิน, พืช, น้ำ (ธาตุอาหารพืชใน ดิน พืช น้ำ)

                    ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตพืช โดยเป็นแหล่งให้ธาตุอาหาร กักเก็บน้ำและอากาศ ในการเจริญเติบโตของพืช  การรู้จักดินทำให้สามารถจัดการดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขอย่างทันท่วงที อีกทั้งสามารถใช้ปุ๋ยได้ในปริมาณเหมาะสมตามที่ต้นพืชต้องการไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม 

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารพืช  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด  ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดินสำหรับสนับสนุนธุรกิจพืชครบวงจร (CPP) พร้อมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์    เพื่อส่งเสริมความสามารถของดิน  ในการให้ผลผลิตพืชและรักษาความสมดุลของธาตุอาหารในระบบให้คงไว้ต่อการเกษตรที่ยั่งยืน ตามวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ด้วยเครื่องมือทันสมัย พร้อมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ

เอกสาร ที่ใช้ในการส่งตัวอย่าง 

  • วิธีเก็บตัวอย่าง และจัดส่งดินเพื่อวิเคราะห์
  • แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน
  • สามารถติดต่อได้ที่  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ   ชั้น 3 โรงงานข้าวนครหลวง