• 02-764-7000

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ผู้นำอุตสาหกรรมยางคุณภาพของโลก
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตยางและการแปรรูปยางที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครบวงจรและยั่งยืน