• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง “สร้างฝายมีชีวิต .. ลำน้ำปานสายน้ำแห่งชีวิต”

วันที่ 14 ก.พ. 2567  เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.สดุดี  สุพรรณไพ และ นายนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี  ผู้บริหาร โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ  พร้อมด้วยนายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.แม่แจ่มกิจกรรม และชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ทำกิจกรรม “สร้างฝายมีชีวิต ... ลำน้ำปาน สายน้ำแห่งชีวิต” โดยร่วมกับเด็กนักเรียนและชุมชนในพื้นที่กว่า 100 คน สร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อชะลอ และกักเก็บน้ำลำน้ำแม่ปานให้ชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และร่วมกันบริหารจัดการน้ำทำการเกษตร ในพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน  รวมไปถึงยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และระบบท่อส่งน้ำให้ชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยงมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาชุมชนขาดแคลนแหล่งน้ำ จากที่เคยเพาะปลูกได้แค่ปีละครั้ง ปรับเปลี่ยนชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี และสามารถเปลี่ยนมาการทำเกษตรที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มไม้ผล(ลำไย มะม่วง ทุเรียน), กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่, กลุ่มเลี้ยงสุกร และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน(เนื้อสุกร) สร้างรายได้ที่แน่นอนแก่ชาวชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง” เพื่อต่อยอดทำธุรกิจที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 164 ครัวเรือน และล่าสุดปี 2566 มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1.94 ล้านบาท นอกเหนือจากโครงการธรรมชาติปลอดภัยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการในพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   เครือเจริญโภคภัณฑ์โดยฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในเครือฯยังได้ร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรือพืชทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สม่ำเสมอ ประกอบด้วย 1.โครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย 2.โครงการพัฒนากิจการเพื่ิอสังคมแม่แจ่ม3.โครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล และ4.โครงการแม่แจ่มเมืองไผ่  ทั้งหมดนี้ถือเป็นภารกิจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผา ซึ่งเป็นหัวใจของระบบตรวจสอบย้อนกลับของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มา : สำนักบริหารความยั่งยืนฯ(SGC)