• 02-764-7000

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ เมียนมาร์

ประวัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศเมียนมาร์

ประวัติโดยย่อโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ในเมียนมาร์

เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่า การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และมีราคาที่สูงขึ้นตลอดทุกปีทำให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะเดียวกัน ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากมูลไก่ และผสม Probiotics เพื่อป้องกันโรคจากเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายต้นพืช โดยได้มีการทดสอบและมีผลของการทดสอบที่ดี ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีรวมถึงได้ผลในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นและส่งเสริมให้การใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เริ่มรวบรวมมูลไก่ในปี 2020 จากฟาร์ม CPF ในเมียนมาทั้งหมดมาเป็นวัตถุดิบ เเละเริ่มทำการผลิต ในปี 2021 เป็นต้นมา โดยปี 2023 ตั้งเป้าหมายที่ 10,000 ตัน โดยจะมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และแบบผง ส่งมอบให้กับทีมตลาดเพื่อส่งเสริมการขายต่อไป

Organic Fertilizer Myanmar

พื้นที่ 37 เอเคอร์

การรับวัตถุดิบของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศเมียนมาร์

อุปกรณ์และวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ไลน์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เครื่องอัดเม็ด

ปุ๋ยอัดเม็ดขนาด 5 มิล

บรรจุกระสอบ 50 kg

ท่ออบสินค้า

การโหลดสินค้า