• 02-764-7000

โรงงานปุ๋ยเคมี นครหลวง

ความเป็นมาโรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมีนครหลวง

โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี ผลิตสินค้าประเภทปุ๋ยผสมสูตรสั่งตัดทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมีและแบ่งบรรจุแม่ปุ๋ย ตั้งอยู่ที่ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นจุดสำคัญในการเชื่อมโยงการขนถ่ายวัตถุดิบทางเรือจากต่างประเทศและวัตถุในประเทศรวมถึงการกระจายสินค้าทั้งทางรถและทางเรือ เพื่อจำหน่ายตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม โดยเป็นการย้ายฐานการผลิตรวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานเดิมที่ดำเนินการมากว่า 20 ปี ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่มีกำลังการผลิตขณะนั้น 20,000 ตัน/ปี ตามความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นจากการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าด้วยการขยายช่องทางการขายในพืชเศรษฐกิจ ต่างๆ ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพ สูตรปุ๋ย ให้เหมาะสมกับชุดดิน ค่าวิเคราะห์ดิน และความต้องการของพืช

2561 – ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยบัคเบลน) 300,000 ตัน/ปี และแม่ปุ๋ยแบ่งบรรจุ 100,000 ตัน/ปี ด้วยการพัฒนากำลังการผลิตด้วยระบบยกเรียงสินค้าแบบแขนกลอัตโนมัติพร้อมพันม้วนฟิล์ม (Robotic Stack& Wrap Palletizing) มาใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการผลิตและลำเลียงอัตโนมัติ

ข้อมูลศักยภาพโรงงาน & ระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ

กำลังการผลิต โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี 2023
1. กำลังผลิตปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยบัลค์เบลน:Bulk Blending Fertilizer) 300,000 ตันต่อปี
2. กำลังผลิตแม่ปุ๋ยแบ่งบรรจุ 100,000 ตันต่อปี
รวม 400,000 ตันต่อปี

ระบบมาตรฐานต่างๆ
ปี 2557

-มาตรฐาน ISO 9001:2008 (TH14/9812 SGS)
ปี 2560
-รางวัลโรงงานสีขาว จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-มาตรฐาน ISO 9001:2015
ปี 2561
-รางวัลสถานเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปี 2563
-รางวัล CSR DIW Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
-มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปี 2564
-รางวัล CSR DIW Continuous Award 2021 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
-รางวัลสถานเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1
-รางวัลกิจกรรมการณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
-รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2565
-รางวัล CSR DIW Continuous Award 2022 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ด (TH)

1.งานรับวัตถุดิบ
1.1 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบบนเรือขนส่ง

1.2 ควบคุมการขนส่งทางเรือ

1.3 ลำเลียงวัตถุดิบเข้าจัดเก็บในโกดัง

1.4 จัดเก็บ ดูแล รักษา

2. งานผสมและบรรจุ
2.1 ป้อนวัตถุดิบเข้ากระบวนการ

2.3 การผสมวัตถุดิบ

2.2 ระบบการชั่งวัตถุดิบ

2.4 การบรรจุสินค้าปุ๋ยสั่งตัด

2.5 การจัดเรียงสินค้าแบบอัตโนมัติ

3. งานคลังสินค้า
3.1 การรับสินค้าจากกระบวนการผลิต

3.3 การส่งมอบสินค้า

3.2 การจัดเก็บสินค้า