• 02-764-7000

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ เมียนมาร์

ประวัติโดยย่อ
  • เริ่มก่อสร้างโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม Thilawa ปี 2018
  • เปิดโรงงานและเริ่มการผลิตปี 2020

        จากยอดขายเมล็ดพันธุ์ในเมียนมาร์ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ริเริ่มก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป การจำหน่ายภายสินค้าในประเทศเมียนมาร์ในช่วงแรกเริ่มมีการก่อสร้างโรงงานเขตรัฐฉานที่เมือง Taunggyi ในปี 2000 ได้ดำเนินงานมาถึงปี 2019 ได้ย้ายฐานการผลิตมาที่นิคมอุสาหกรรม Thilawa  ที่มีศักยภาพทางด้านขนส่งและใกล้แหล่งเมล็ดพันธุ์ฟาร์ม Bawni ซึ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มขนาดใหญ่ของบริษัทของเราเอง โดยโรงงานได้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10.2 Acre มีเส้นทางขนส่งทั้งทางเรือที่สามารถรับได้ทั้ง Containerc และเป็นแบบBulk  และทางรถยนต์ ทำให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ทั้งสองเส้นทาง รวมถึงสามารถขนส่งสินค้าทางเรือขึ้นไปยังโกดังที่ มัณฑะเลย์ส่งต่อไปยังเขตขายตอนบนของประเทศได้