• 02-764-7000

สถานีวิจัยแสลงพัน

ความเป็นมาของสถานีวิจัย

สถานีวิจัยแสลงพัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศไทย

หลักการและเหตุผลของงานวิจัย
            วิสัยทัศน์:เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ให้กับสังคมเกษตรกรรม  ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม    ด้านผลิตภัณฑ์ พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม การบริหารจัดการที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าและความมั่นคงทางด้านพืชอาหาร พืชพลังงาน สู่สังคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความสำคัญและหน้าที่

             วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด และพืชอื่นๆ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตรต่างๆ  ที่ให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์มาตรฐาน หรือดีกว่านวัตกรรมเดิม โดยมีเป้าหมายตรงตามความต้องการของเกษตรกร โดยศึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่เกษตรกรด้วย Modern solution packages บนพื้นที่ๆมีระบบชลประทาน

งานวิจัย

  • พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเหลือง
  • พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผลผลิตสูง ในระบบชลประทาน
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทนทานแล้ง
  • ข้าวโพดเก็บเกี่ยวไว อายุสั้น ทนทานการปลูกถี่
  • ข้าวโพดหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์ (Corn silage)