• 02-764-7000

สถานีวิจัยสวรรคโลก

สถานีวิจัยสวรรคโลก

พื้นที่ทั้งหมด 110 ไร่ 
ที่ตั้ง   11 หมู่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พนักงานประจำ
เจ้าหน้าที่วิจัย 5 ท่าน
พนักงานปฏิบัติการ 29 ท่าน

โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์
1. วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่
ปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคต้นเน่า
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดบริโภค
2. วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธี Double haploid

สาธารณูปโภค
19 แปลงปลูก (82.5 ไร่)
2 ห้องเย็นเก็บเชื้อพันธุกรรม
1 โรงเรือนสำหรับ Double haploid

เป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์

 1. การพัฒนาพันธุ์โดยวิธีปกติ
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  • โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (โครงการหลัก) -ได้พันธุ์ปรับตัวได้กว้าง ผลผลิตสูง ต้านทานโรคใบไหม้ แผลใหญ่และยืนต้นดี (CMLVT และแอฟริกา)
  • โครงการพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคต้นเน่า -สามารถยืนต้นเก็บเกี่ยวแห้งได้และต้านทาน โรคต้นเน่า
 2. ข้าวโพดบริโภค
  (ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดฝักอ่อน)
  • เป็นผู้นำในเรื่องของข้าวโพดบริโภคที่คุณภาพการ กินดี สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มโดยพัฒนาพันธุ์ธาตุอาหารสูง และลักษณะพิเศษทางสีเป็นต้น
 3. การพัฒนาพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ
  Double haploid
  • เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาพันธุ์ เพิ่มความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ และสร้างโอกาสในการได้พันธุ์ใหม่ได้เร็วขึ้น.