• 02-764-7000
“เป็นผู้นำเกษตรครบวงจร
บนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน”
สุเมธ ภิญโญสนิท
ประธานคณะผู้บริหาร
“ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ต้นน้ำทำเกษตรครบวงจรด้วยการพัฒนาปัจจัย
การเกษตรคุณภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีจักรกลการเกษตรทันสมัย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด สร้างสังคมเกษตรกรรมยั่งยืน
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล้อม”

สายัณห์ หงษา
ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ​