• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-Cyhalothrin) +ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam)

เป็นสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช  กำจัดไข่ ตัวอ่อน ของศัตรูพืช ที่จะเข้ามาทำลาย กัดกินพืชที่เพาะปลูก 

ตัวอย่างสารกำจัดแมลง ชื่อสามัญ

อิมาเมกติน เบนโซเอท (Emamectin Benzoate) , ฟิโพรนิล( Fipronil) , ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) , อิมิดาโคลพริด(Imidacloprid

คลอแรนทรานิลิโพรล (Chlorantraniliprole)+ ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam) , ไพมีโทรซีน (Pymetrozine) , ลูเฟนนูรอน (Lufenuron) , .

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-Cyhalothrin)+ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam)