• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 508

ฝักใหญ่ ยืนต้นดี ผลผลิตสูง
อายุเก็บเกี่ยว 100 – 110 วัน ในเขตที่ราบ
ริมน้ำ 120 – 130 วัน ในเขตที่สูง
อากาศเย็น
ลักษณะเด่น ลำต้นและระบบรากแข็งแรง
ฝักเดี่ยวขนาดใหญ่ แกนเล็ก
เมล็ดลึก เปลือกหุ้มมิด
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่ *
(ที่ความชื้น 26-29 %)
ปลูกได้ดีในที่ราบ อากาศเย็น
ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70×20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง