• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 389

ต้นแข็ง ยืนต้นดี สีได้เนื้อ
อายุเก็บเกี่ยว เก็บสด 100 – 110 วัน
เก็บแห้ง 110-120 วัน
ลักษณะเด่น ระบบรากและลำต้นแข็งแรง
การเจริญเติบโตดี ฝักเดี่ยว เมล็ดโต
แกนเล็ก เมล็ดลึก เมล็ดสีส้มเหลือง
กึ่งหัวแข็ง เมล็ดติดสุดปลายฝัก
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-1,800 กก./ไร่*
(ที่ความชื้น 25-30 %)
ปลูกได้ดีในพื้นที่ราบ และฤดูแล้ง
หลังนา ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70×20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง