• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี.แม็ก77

ฝักใหญ่ ยืนต้นนาน ต้านทานโรค
อายุเก็บเกี่ยว เก็บสด 110 – 120 วัน
เก็บแห้ง 120-150 วัน
ลักษณะเด่น ระบบรากและต้นแข็งแรง ทนโรค
ใบไหม้แผลใหญ่และราสนิมปานกลาง
ฝักใหญ่ สีสวย เมล็ดโต แกนเล็ก
เมล็ดสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง
เปลือกหุ้มฝักมิด
ผลผลิตเฉลี่ย 1,000-1,500 กก./ไร่*
(ที่ความชื้น 25-30 %)
ปลูกได้ดีในพื้นที่เนิน ดินสมบูรณ์
ปริมาณน้ำฝนดี
70×20 ชม. หลุมละ 1 ตัน
ประมาณ 12,000 ตัน/ไร่
พื้นที่ปลูก
ระยะปลูก