• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 888

พันธุ์ฝักแฝดของ ซี.พี. ทนแล้งที่สุด
อายุเก็บเกี่ยว เก็บแห้ง 120-125 วัน
เหมาะสำหรับเก็บเข้ายุ้งรอราคา
ลักษณะเด่น ต้นแข็งแรง ยืนต้นรอเก็บเกี่ยว
ได้นาน ฝักแฝด ทนแล้งดีมาก
น้ำหนักดี สีสด เปลือกหุ้มมิด
เมล็ดแกร่ง ไม่เป็นราดำ
ผลผลิตเฉลี่ย 1,200-1,800 กก./ไว้*
(ที่ความชื้น 24-26%)
ปลูกได้ดีในที่ตอน ที่เนินสูง
ปริมาณน้ำฝนปานกลาง
ระยะปลูก 75×25 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ไม่ควรเกิน 10,000 ตัน/ไร่