• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี.535

ฝักใหญ่ ระบบรากดี ผลผลิตสูง
อายุเก็บเกี่ยว เก็บสด 110- 120 วัน
ลักษณะเด่น ฝักเดี่ยวขนาดใหญ่ เมล็ดโต
เมล็ดสีเหลืองส้มกึ่งบุบ
ระบบรากและลำต้นแข็งแรง
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่ *
(ที่ความชื้น 26-29 %)
ปลูกได้ดีในที่ราบ ที่เนิน
ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70 x20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่