• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 303

ฝักใหญ่ หักง่าย ยืนต้นดี สีได้เนื้อ
อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน
ลักษณะเด่น ระบบรากและลำต้นแข็งแรง
การเจริญเติบโตดี ฝักเดี่ยวขนาดใหญ่
เมล็ดโต แกนเล็ก เมล็ดลึก
เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดสูง เปลือกหุ้มฝักมิด
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กก/ไร่*(ที่ความชื้น 25-30 %)
ปลูกได้ดีในพื้นที่ราบ ที่เนิน ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70×20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง