• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. เอฟ-16

สีสวย ยืนต้นดี สีได้เนื้อ
อายุเก็บเกี่ยว เก็บสด 100- 110 วัน
เก็บแห้ง 115-120 วัน
ลักษณะเด่น ระบบรากและลำต้นแข็งแรง
การเจริญเติบโตดี ฝักเดี่ยว เมล็ดลึก
เมล็ดสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง
เปลือกหุ้มฝักมิด
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่ *
(ที่ความชื้น 28-30 %)
พื้นที่ปลูก ปลูกได้ดีในพื้นที่ราบ ดินสมบูรณ์
ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70 x20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง