• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบญจเมฆา 1 (ซีพีไรซ์ 35)

ลักษณะสายพันธุ์ข้าว

ซีพีไรซ์ 888 x กข แม่โจ้ 2

ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง เหมาะต่อการปลูก (นาปรัง) นาปี ต้นจะล้มง่าย

ทรงกอตั้ง ความสูงวัดถึงคอรวง 102 ซม. อายุการเก็บเกี่ยว 110-130 หลังแช่เมล็ด รวงยาวลี่ย 26 ซม. เปลือกเมล็ด สีฟาง มีขนสั้น เมล็ดไม่มีหาง น้ำหนักข้าวเปลือก 1000 เมล็ดเฉลี่ย 25.42 กรัม

ลักษณะเด่น ต้นเตี้ย ไม่หักล้ม ข้าวสารยาวเรียว มีกลิ่นหอม

ผลผลิตเฉลี่ย 897 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพผลผลิต 1570 กิโลกรัม ที่ความชื้นร้อยละ 15

โรคและแมลงที่พบ

เพลี้ยไฟ (ระยะกล้า ) ใช้สารเคมีกลุ่มไทมีอะทอกแซม ไทอะโคลพริด , หนอนกอ (ระกอ จนถึง ออกรวง) ใช้สารเคมีกลุ่มฟิโพรนิว/อีมาร์แม็กติน, เพลี้ยจั๊กจั่น ใช้สารเคมีกลุ่มฟิโนบูคาร์บ

โรคจุดเด่น โรคใบไหม้คอรวง แนะนำฉีดออติวา(ไดฟีโนคาโซล+อะซอกซีสโตรบิน) ระหว่างตั้งท้องอายุ 60-80วัน ก่อนออกดอก หลังออกดอก อายุ 100วัน และหลังโน้มรวง