• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อิมาเมกติน เบนโซเอท (Emamectin Benzoate)

เป็นสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช  กำจัดไข่ ตัวอ่อน ของศัตรูพืช ที่จะเข้ามาทำลาย กัดกินพืชที่เพาะปลูก 

ตัวอย่างสารกำจัดแมลง ชื่อสามัญ

อิมาเมกติน เบนโซเอท (Emamectin Benzoate), ฟิโพรนิล (Fipronil), ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin), อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid

คลอแรนทรานิลิโพรล (Chlorantraniliprole) + ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam), ไพมีโทรซีน (Pymetrozine), ลูเฟนนูรอน (Lufenuron),

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-Cyhalothrin) +ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam)