• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อาทราซีน(Atrazine)

เป็นสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มารบกวนหรือแย่งธาตุอาหารจากพืชหลักที่เพาะปลูก โดยจะแบ่งเป็น 2    ชนิดหลักๆคือ ชนิดเลือกทำลายเฉพาะพืชบางชนิด และชนิดไม่เลือกทำลาย

ตัวอย่างสารป้องกันกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ

อะลาคลอร์ (Alachlor)  , อาทราซีน(Atrazine),  อะซีโทคลอร์(Acetochlor)  , โทพรามีโซน (Topramezone) ,เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor) ,  เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor)+ ไพริเบนซอกซิม (Pyribenzoxim) , บิวทาคลอร์ + โปรพานิล(Butachlor + Propanil ) , โคลมาโซน + โปรพานิล(Clomazone + Propanil)