• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อะลาคลอร์ (Alachlor)

เป็นสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มารบกวนหรือแย่งธาตุอาหารจากพืชหลักที่เพาะปลูก โดยจะแบ่งเป็น 2    ชนิดหลักๆคือ ชนิดเลือกทำลายเฉพาะพืชบางชนิด และชนิดไม่เลือกทำลาย

ตัวอย่างสารป้องกันกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ

อะลาคลอร์ (Alachlor), อาทราซีน(Atrazine),  อะซีโทคลอร์(Acetochlor), โทพรามีโซน (Topramezone), เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor), เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor) + ไพริเบนซอกซิม (Pyribenzoxim), บิวทาคลอร์ + โปรพานิล(Butachlor + Propanil ), โคลมาโซน + โปรพานิล(Clomazone + Propanil)