• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดินเอ็นที 009

  1. ผ่านการย่อยสลายและหมักบ่มเสร็จสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สายพันธุ์ Trichoderma asperellum NST009, Bacillus subtilis B87
  2. มีธาตุอาหารหลัก 1N-3P-3K, ธาตุรอง Mg, Ca 0.5-1%, อินทรียวัตถุ > 20%
  3. ส่งเสริมภูมิต้านทานพืชต่อโรคที่เกี่ยวกับระบบรากและลำต้น ลดปัญหาเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าที่สะสมในดิน
  4. เสริมสร้างการสร้างรากและการเจริญเติบโต
  5. ช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินให้พืชนำมาใช้ประโยชน์ได้
  6. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน, ช่วยกักเก็บธาตุอาหรในดิน และทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ส่งผลให้พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น
  7. ช่วยย่อยสลายเศษซากพืชในดิน หลังการเก็บเกี่ยว
  8. มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและมีประโยชน์ในปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อกรัมปุ๋ย

ขนาดบรรจุ  25 kg