• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน (สำหรับพืชผัก)

ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน (สำหรับพืชผักและไม้ดอก) ผลิตจากมูลไก่และชานอ้อย ที่ผ่านการย่อยสลาย และหมักบ่มเสร็จสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ มีธาตุอาหาร N-P-K มากกว่า 2% อินทรียวัตถุสูงกว่า 20% และค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมสำหรับพืชผัก และไม้ดอก ผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

  • ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหาร และอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อย
    จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช
  • ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสนามหญ้า

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม