• 02-764-7000

โครงการออมทุนให้เป็นทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เกษตรกรฟาร์มโปรครบวงจร ศูนย์บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ร่วมอบรมโครงการออมทุนให้เป็นทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ฟาร์มโปรครบวงจรบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร จัดอบรมโครงการออมทุนให้เป็นทุน ให้กับเกษตรกรฟาร์มโปร ศูนย์บึงสามัคคี เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรสามารถบันทึกต้นทุนรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการทำกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างถูกต้อง สร้างวินัยการออมและสามารถขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
โดยมีคุณน้ำทิพย์ เงินเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ให้ความรู้ทางการเงินเบื้องต้นกับเกษตรกรและการใช้ Application ทดลองบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน ขณะที่คุณเจนจิตต์ จองนุ้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ฟาร์มโปรโซนเหนือบน-เหนือล่าง ให้การต้อนรับเกษตรกรผู้เข้าอบรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นขยายผลให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับการพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรต่อไป