• 02-764-7000

ฟาร์มโปรครบวงจร รักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอนในดินจากพื้นที่เกษตรกรรม (Nature Based Solution) เพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรกรสมาชิก ร่วมแนวทางเกษตรกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
🌱ฟาร์มโปรครบวงจรให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอันส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดยใช้หลักการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานหรือ Nature-based Solutions อันเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในอนุรักษ์การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศ