• 02-764-7000

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง จ.ตาก

ทีมฟาร์มโปรครบวงจร เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ภายใต้โครงการ “น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดการเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม

#ฟาร์มโปรครบวงจร #น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง #โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ