• 02-764-7000

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน CPCRT Townhall 2024 ภายใต้ทีม WE ARE ONE ดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

วันที่ 21 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ “WE ARE ONE” แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญในคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความเติบโตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี การทำเกษตรต้นน้ำอย่างยั่งยืนในทุกมิติ Learn to be Train to be สร้างผู้นำที่เป็นคนดีและคนเก่ง พัฒนาบุคลากรให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพร้อมกันนี้ได้จัดพิธี มอบเข็มเชิดชูเกียรติ CSR SPIRIT Reward 2566 ให้แก่พนักงานจิตอาสา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งหมด 53 คน จากผลการเก็บชั่วโมงอาสาสมัครบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในงานต่าง ๆ โดยตลอดปี 2566 สะสมชั่วโมงอาสา 10,483 ชั่วโมง จาก 101 กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจพนักงานที่เสียสละอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอร่วมภาคภูมิใจกับพนักงานทุกท่าน ที่มา : สำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม