• 02-764-7000

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย จ.ลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พนักงานจิตอาสา CSR SPIRIT, ครูและนักเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จากโรงเรียนซอย 26  สาย 4 ซ้าย จังหวัดลพบุรี ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฯ โดยเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี กล้าสื่อสารและมีคลังคำศัพท์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่าน 4 กิจกรรมหลัก English Day Camp, Tour Online, English On Tour และการจัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษ (CAI) ผลการดำเนินโครงการฯ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้น กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 100% ในการนี้ คุณสุเมธ ภิญโญสนิท กล่าวเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ตั้งใจมั่นฝึกฝน ภาษาอังกฤษจะนำพาให้เปิดโอกาสได้รับความรู้ในโลกกว้างมากขึ้น การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กและเยาวชนอย่างเท่าเทียม ผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนที่สนุก อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านการสนทนาและความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนต่อยอดพื้นฐานความรู้ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ