• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ติดตามความคืบหน้าการสำรวจฐานข้อมูลป่าไม้ และการวางแปลงปลูกป่าปี 2558

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ติดตามความคืบหน้าการสำรวจฐานข้อมูลป่าไม้ และการวางแปลงปลูกป่าปี 2558 คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี และคุณศิริลักษณ์ เจนการวณิช ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ลงพื้นที่ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณณัฐกุล ขันทะสอน ผู้ช่วยหัวอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ พาเข้าแปลงปลูกป่าฟื้นฟูปี 2558 เพื่อติดตามความคืบหน้าการสำรวจฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ และการวางแปลงติดตามความเปลี่ยนแปลงในแปลงปลูกป่า ทั้งปริมาณมวลชีวภาพ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน และปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ทำการสำรวจฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ และวางแปลงติดตามความเปลี่ยนแปลงในแปลงปลูกป่าปี 2558 จำนวน 1 แปลงจากทั้งหมด 4 แปลงที่วางแผนไว้ โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลวิชาการและแนวทางการสำรวจจากกลุ่มงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หลังจากสำรวจและวางแปลงติดตามครบ 4 แปลง ทางโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯและอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จะขอรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อไป ทั้งนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พื้นถิ่นและไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่า เพื่อฟื้นฟูแปลงปลูกป่าในพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ขอคืนจากชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งสิ้น 4 แปลงคือ แปลงปลูกป่าฟื้นฟูปี 2555, 2557, 2558 และ 2559 รวมพื้นที่ 400 ไร่ ปัจจุบันนอกจากแปลงปลูกป่าฟื้นฟูปี 2555 จะได้รับการรับรอง LESS จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แล้ว พบว่าพันธุ์ไม้ต่างๆที่ร่วมกันปลูกมีการเติบโตดีพันธุ์ไม้หนาแน่น และยังพบไม้พื้นถิ่นหลายชนิดเพิ่มขึ้นด้วย