• 02-764-7000

ประทานผ้าพระกฐิน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดพระเมตตาให้ นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ และคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เข้าเฝ้ารับผ้าไตร ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่ออัญเชิญไปทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๒๕/๑๑/๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. พร้อมกันนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตา มอบผ้าไตร ให้ผู้บริหารอัญเชิญไปทอดผ้ากฐินสามัคคี ๓ วัดดังนี้ ๑.วัดปลั่งเจตนาราษฎร์ จ.ลพบุรี ๒.วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๓.วัดพระนอน จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์