• 02-764-7000

เลขหน้ากระสอบปุ๋ยคืออะไร?

หน้ากระสอบผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืช หรือที่เราเรียกว่า ปุ๋ย มีตัวเลขที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ความหมายของตัวเลข 3 ชุด หรือสูตรปุ๋ยหน้ากระสอบ ก็คือ การแสดงค่าปริมาณธาตุอาหารพืช 3 ตัว ตัวแรก N คือไนโตรเจน ตัวที่ 2 P คือฟอสฟอรัส และตัวที่ 3 K คือโพแทสเซียม โดยธาตุอาหาร 3 ตัวนี้ เป็นธาตุอาหารหลักของพืช ที่ทางบริษัทผู้ผลิตใส่ส่วนผสมลงไป โดยที่ต้องมีปริมาณธาตุอาหารไม่น้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด โดยทุกสูตรจะต้องขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร และได้รับอนุญาตก่อน จึงจะสามารถวางจำหน่ายได้ ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบเลขทะเบียนที่กระสอบก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกกฎหมาย และได้มาตรฐาน ทั้งนี้การทำการเกษตรในแต่ละปี จะทำให้สูญเสียธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ปีละหลายแสนตัน ทำให้ดินเสื่อมโทรม จากความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช จึงจำเป็นต้องรู้ว่าในดินมีธาตุอาหารพืชชนิดใดอยู่ และขาดธาตุอาหารพืชชนิดใด เพื่อเลือกซื้อปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงเวลา พอเพียงต่อความต้องการของพืชอย่างแท้จริง เพราะการรักษาศักยภาพการผลิตให้ยั่งยืน ต้องรักษาความสมดุลระหว่างการนำออก และการชดเชยเข้าของธาตุอาหารพืชในพื้นที่ปลูกพืช งานวิจัยพันธุ์ข้าวโพดและประกันคุณภาพ CPP

Add a Comment

Your email address will not be published.