• 02-764-7000

ดินมีกี่ประเภท…รู้ยัง?

ดินกับการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตในดินแตกต่างกัน การปลูกพืชจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดนั้นๆ แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักดินของเรากันก่อน ประเภทของดินประเภทของดิน นักปฐพีวิทยาแบ่งดินออกเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งจากสีดินและเนื้อดิน 1. ดินทราย เป็นดินเนื้อหยาบ มีเหลือง หรือน้ำตาลและสีมักจะซีด 2. ดินร่วน เป็นดินเนื้อปานกลาง มีน้ำตาลจนถึงสีดำ 3. ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด มีสีดำ เทา แดง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นดินประเภทไหน เหมาะกับพืชอะไร ดินทราย เมื่อสัมผัสดูจะสากมือมาก เวลาสังเกตดูจะเห็นว่าไม่เกาะติดกัน จะเห็นอยู่เป็นเม็ดๆเมื่อแห้ง ถ้าเป็นก้อนพอจับขึ้นมาจะแตกออกจากกัน ถ้าดินชื้นใส่ลงไปในฝ่ามือและกำให้แน่น เสร็จแล้วปล่อยมือออกดินจะแตกออกจากกัน เพราะว่า เป็นดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่ที่่สุดมีปริมาณของทรายปนอยู่ในอัตราส่วนที่มากกว่าดิน ทำให้น้ำสามารถผ่านได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่พืชจะดูดซับไว้ ควรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานระหว่างเคมีกับอินทรีย์จะได้ผลดีที่สุด พืชที่ปลูกจำพวกพืชไร่ เช่นอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวไร่ เป็นต้น ไม้ผล เช่นมะม่วง มะพร้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ พืชอวบน้ำ เช่น ชวนชม แคคตัส เป็นต้น ดินร่วน เมื่อสัมผัสดูขณะดินชื้นจะนุ่มมือแต่ยังรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อยเป็นลักษณะของทรายละเอียด เมื่อแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณต้องใช้แรงกดมากขึ้นจึงจะทำให้ดินแตกออกจากกัน เป็นดินที่มีขนาดเล็กกว่าดินทรายมีช่องว่างระหว่างเม็ดเดินเล็กกว่าดินทราย น้ำไม่สามารถผ่านได้เร็วนัก น้ำจะถูกกักไว้เป็นเวลานานดังนั้นรากพืชจึงสามารถดูดซับน้ำได้ เหมาะในการปลูกพืชมากที่สุดจะมีลักษณะร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชแต่ละประเภท นอกจากการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว ควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะกับการปลูกพืชต่อไป ดินเหนียว เมื่อแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมากจะยืดหยุ่นและเหนียวมากเมื่อเปียก เมื่อดินชื้นเวลาบี้ด้วยหัวแม่มือกับนิ้วชี้ จะทำให้เป็นแผ่นบาง ๆ และยาวได้ และไม่หักออกจากกัน เป็นดินที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยไม่มีช่องว่างให้น้ำผ่าน ยากต่อการที่น้ำและรากพืชจะซึมแทงลงไป จะไถพรวนลำบาก เมื่อเปียกจะเหนียวจัด ถ้าแห้งก็จะแข็งจัด ส่วนมากมักจะแน่นทึบ ต้องจัดการเรื่องการระบายน้ำให้ดี เพราะจะขังน้ำได้ง่าย ทาให้รากพืชเน่า ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้ดิน มีสภาพไม่แน่นทึบ ดินมีความโปร่งพอสมควร จึงต้องหาวิธีทาให้ดินพวกนี้โปร่ง เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักผสมดินตอนเตรียมดินให้มากๆ หรืออินทรีย์อัดเม็ด พืชที่เหมาะกับดินเหนียวมากที่สุดคือข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว ทานตะวัน หากใช้ปลูกไม้ผล หรือปลูกผัก ควรทำการยกร่อง เป็นต้น     งานวิจัยพันธุ์ข้าวโพดและประกันคุณภาพ CPP    

Add a Comment

Your email address will not be published.