• 02-764-7000

โรงงานยางพารา

โรงงานยางพารา

                     โรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขนาดพื้นที่โรงงาน 134.27 ไร่ เริ่มดำเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2558 กำลังการผลิต 36,000 ตัน/ปี (3,000 ตัน/เดือน) จำนวนพนักงาน 200 คน 

ปี 2559

 • การรับรองห้องปฏิบัติการ จากสถาบันวิจัยยาง (RRIT METHOD)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) ประเภทดีเด่น
 • ISO 9001:2008

ปี 2560 :

 • ISO 14001:2015

ปี 2561 :

 • ธรรมมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • โรงงานสีขาว

ปี 2562 :

 • Zero accident ระดับต้น
 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3
 • โรงงานสีขาว

ปี 2563 : 

 • Zero accident ระดับต้น
 • โรงงานสีขาว

ปี 2564 :

 • Zero accident ระดับทองแดง
 • สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
 • โรงงานสีขาว

ปี 2565 :

 • สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
 • โรงงานสีขาว
 • ecovadis (ระบบบริหารจัดการในวงกว้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน และรวมไปถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน)